ARCHINEERING DESIGN EXHIBITION, 2013

Project Team : Christopher Sjoberg, Yeonsang Shin, Miguel Puig, Zhang Ye, Ana Luisa Soares, Ma Sushuang, Tong Shan, Andrea Trajkovska, Quangtuan Ta, Wei Wang, Anders Rod, Benjamin Berwick, Qiaomu Jin, Fawad Osman, Yanli Xiong, Andrea Bagniewski, Kevin Clement, Ornchuma Saraya, Minjie Xu

Yusuke Obuchi, Associate Professor Jun Sato, Associate Professor Toshikatsu Kiuchi, Course Assistant So Sugita, Course Assistant Hiroaki Yoshida, Course Assistant

Read more Comments Off on EXHIBITION: ARCHINEERING (2013)